Dohányjegy 1946.01. Budapest

Dohányjegy 1946.01. Budapest
Forrás: 
saját darab

1946.