Multifilter cigaretta 1.

Multifilter cigaretta 1.
Forrás: 
saját darab