Multifilter cigaretta 2.

Multifilter cigaretta 2.
Forrás: 
saját darab