Dohányjegy 1921. Budapest

Dohányjegy 1921. Budapest

forrás: saját darab
1921.