Dohányjegy 1946.01. Budapest

Dohányjegy 1946.01. Budapest

forrás: saját darab
1946.