Dohányjegy 1946.06. Budapest

Dohányjegy 1946.06. Budapest

Forrás: saját darab
1946.