Dohányjegy 1946.07. Budapest

Dohányjegy 1946.07. Budapest

forrás: saját darab
1946.