Fecske papírtáska

Fecske papírtáska
Forrás: 
saját darab