Janina reklámnaptár 1927.

Janina reklámnaptár 1927.

Forrás: saját darab