Fővárosi Dohánybolt 1.

Fővárosi Dohánybolt 1.
Forrás: 
saját darab