Fővárosi Dohánybolt 2.

Fővárosi Dohánybolt 2.
Forrás: 
saját darab