Fővárosi Dohánybolt 6.

Fővárosi Dohánybolt 6.
Forrás: 
saját darab