Janina cigarettapapír

Janina cigarettapapír
Forrás: 
saját darab


1926.