Modiano r.t. számlája 1935.

Modiano r.t. számlája 1935.
Forrás: 
saját darab

1935.