Modiano r.t. számlája 1937.

Modiano r.t. számlája 1937.
Forrás: 
saját darab

1937.